top of page

Dedicated Outside Air Systems

Updated: Aug 4, 2020

DOAS (Dedicated outside air systems) คือระบบที่ใช้ปรับคุณภาพอากาศภายนอกเพื่อการควบคุมความชื้นภายในอาคาร ระบบนี้จึงต้องดึงความชื้นจากอากาศภายนอกให้มากที่สุดทำให้ได้อากาศที่มีอุณหภูมิต่ำช่วยลดอุณหภูมิอากาศภายในอาคารได้อีกส่วนหนึ่ง ระบบปรับอากาศในอาคารที่ทำงานร่วมกันจึงใช้ควบคุมอุณหภูมิส่วนที่เหลือเป็นหลัก ใช้ดึงความชื้นน้อยลงหรือไม่ต้องดึงความชื้นเลยแต่ใช้การระบายอากาศเป็นการดึงความชื้นที่เกิดในอาคารออกไป

ระบบปรับอากาศในอาคารที่ใช้ร่วมกับ DOAS ได้แก่

- Radiant ceiling panels

- Variable-air-volume (VAV) systems

- Packaged unitary water source heat pumps

- Variable Refrigerant Flow (VRF) systems

- Fan coil units

DOAS design

DOAS ใช้อากาศภายนอกช่วยควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ, Indoor air quality) และที่สำคัญคือควบคุมความชื้นในอาคารจึงต้องอ้างอิงมาตรฐานได้แก่

- ASHRAE Standard 62.1-2013: Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality

- ASHRAE Standard 90.1-2016: Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings

- ASHRAE Standard 198-2013: Method of Test for Rating DX-Dedicated Outdoor Air Systems for Moisture Removal Capacity and Moisture Removal Efficiency

- ANSI/AHRI Standard 920-2015: Performance Rating of DX-Dedicated Outdoor Air System Units

คณะทำงาน ASHRAE technical committee (TC) 8.10 ก็กำลังออกข้อแนะนำสำหรับการออกแบบระบบเพื่อให้ผู้ออกแบบใช้เป็นคู่มือการออกแบบระบบ มาตรฐานที่อ้างอิงข้างต้นกล่าวถึงระบบ DX เนื่องจากระบบนี้มีอุณหภูมิสารทำความเย็นที่ต่ำกว่าระบบน้ำเย็นจึงสามารถดึงความชื้นจากอากาศภายนอกได้มากกว่า เครื่องทำน้ำเย็นจึงจ่ายน้ำเย็นที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าเดิมให้ใช้กับภาระความร้อนในอาคาร เครื่องทำน้ำเย็นขึงใช้พลังงานน้อยลง

สามารถใช้ฮีตปั๊มแบบอากาศสู่น้ำแทนระบบDXได้ ทำให้ได้น้ำร้อนมาใช้กับคอยล์น้ำร้อนเพื่อปรับความชื้นสัมพัทธ์ได้ สำหรับโครงการที่ต้องใช้น้ำร้อนก็จะสามารถใช้น้ำร้อนจากฮีตปั๊มช่วยลดค่าพลังงานได้อีกด้วย

รูปที่ 1. เครื่องเป่าอากาศภายนอกระบบ DOAS

รูปที่ 1.แสดงการวางอุปกรณ์ของOAU/FAUระบบ DOAS ซึ่งใช้อุปกรณ์ไม่ต่างไปจากอุปกรณ์ที่ใช้ทั่วไป และรูปที่ 2.แสดงการทำงานบนไซโครเมตริก อากาศภายนอกผ่านที่กรองอากาศขั้นต้น แล้วผ่านด้วยคอยล์เย็นชุดที่ 1 ดึงความร้อนและความชื้นออก ซึ่งควรเป็นคอยล์น้ำเย็นโดยเลือกไม่ให้เส้นคอยล์ไม่ตัดเส้น 100%RH เพื่อไม่ให้เกิดหมอก แล้วเข้าคฮยล์ร้อนเพื่อให้มีอุณหภูมิห่างจากเส้น 100%RH เมื่อผ่านคอยล์เย็นชุดที่ 2. แล้วจะไม่ตัดเส้น 100%RH คอยล์เย็นชุดที่ 2. เป็นระบบ DX หรือฮีตปั๊ม ถ้าเป็นฮีตปั๊มจะได้น้ำร้อนสำหรับคอยล์ร้อนหรือทำน้ำใช้ในห้องน้ำได้ด้วย ในรูปที่ 2.เมื่ออากาศภายนอกมีความชื้นมากขึ้นตำแหน่งของสภาวะอากาศจะเปลี่ยนไปเล็กน้อย แต่ผลสุดท้ายคืออุณหภูมิและตวามชื้นยังควบคุมได้

รูปที่ 2. แผนภูมิไซโครเมตริกแสดงการทำงานของเครื่องเป่าอากาศภายนอกระบบ DOAS

รูปที่ 3.เครื่องเป่าอากาศภายนอกระบบ DOAS ติดตั้งอุปกรณ์เก็บคืนความร้อนและพัดลมระบายอากาศ

รูปที่ 3.แสดงการติดตั้งอุปกรณ์เก็บคืนความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิอากาศภายนอกก่อนที่จะเข้าคอยล์เย็นชุดที่ 1.โดยใช้อากาศที่ระบายจากในอาคารมาแลกเปลี่ยน อุปกรณ์เก็บคืนความร้อนแบบหมุนมีการรั่วไหลของอากาศจากด้านระบายเข้ามาปนอากาศภายนอกได้ไมเกิน 10% ตาม ASHRAE 62.1 จากนั้นจึงทำงานตามรูปทึ่ 1.

อากาศจากเครื่องเป่าอากาศภายนอกสามารถจ่ายให้กับเครื่องเป่าลมเย็นตามรูปที่ 4. หรือจ่ายโดยตรงให้พื้นที่ปรับอากาศตามรูปที่ 5. ซึ่งถ้าจ่ายโดยตรงจะต้องมีคอยล์ร้อนอีกชุดเพื่อปรับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศก่อนจ่ายให้แต่ละพื้นที่

รูปที่ 4.การจ่ายอากาศภายนอกให้พื้นที่ปรับอากาศผ่านเครื่องเป่าลมเย็น

รูปที่ 5. การจ่ายอากาศภายนอกให้พื้นที่ปรับอากาศโดยตรง

เอกสารอ้างอิง

1. Randy Schrecengost, .”Using performance-based design for DOAS”, the Consulting-specifying Engineer editorial advisory board, Csemag.com.

2. Marty Stipe, P.E., “Demand-Controlled Ventilation: A Design Guide”, Oregon Office of Energy.

3. J. Patrick Banse, P.E., “Dedicated outside air systems and code compliance”, the Consulting-specifying Engineer, Csemag.com

4. Federal Energy Management Program, “Demand-Controlled Ventilation Using CO2 Sensors”, the U.S. Department of Energy, Energy Efficiency and Renewable Energy, by Oak Ridge National Laboratory

1 comment

1件のコメント


coolacrepairservice
4月12日

If you want to keep the performance of your ac unit on top, then it is essential to keep your AC unit clean and well-maintained. This includes cleaning or replacing filters regularly, checking and cleaning coils, and ensuring proper airflow. This can also reduce the cost of hiring HVAC Contractor again and again for help.

いいね!
bottom of page