top of page

แก้ไขความชื้นด้วยเครื่องดูดความชื้น

บทความเรื่อง “ควบคุมความชื้นด้วยเครื่องดูดความชื้น” ได้อธิบายการทำงานของฮีตเตอร์ไฟฟ้า หรือเครื่องดูดความชื้นร่วมกับคอยล์เย็นเพื่อควบคุมอุ...

ควบคุมความชื้นด้วยเครื่องดูดความชื้น

ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศจะกำหนดขนาดเครื่องเป่าลมเย็นมากกว่าค่าภาระความร้อนสูงสุดของห้องที่คำนวณไว้เล็กน้อยสำหรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ในอนาคต...

bottom of page