top of page

ความดันอากาศในอาคาร

การรั่วไหลของอากาศภายนอกเข้าในพื้นที่ปรับอากาศโดยตรงจะทำให้เกิดภาระความร้อน ความชื้น และฝุ่นละออง เกิดปัญหาการกลั่นตัว...

สึสะท้อนความร้อนที่หลังคากับสภาพแวดล้อม

บทความนี้จะอธิบายถึงที่มาของปัญหาโลกร้อนและความสำคัญของการใช้สีสะท้อนความร้อน ประโยชน์ที่จะได้รับ ประเภทของสีสะท้อนความร้อนทั้งด้านการปร...

หอผึ่งน้ำกับเครื่องทำน้ำเย็น

ระบบระบายความร้อนของเครื่องทำน้ำเย็นในปัจจุบันยังไม่มีการควบคุมการทำงานของหอผึ่งน้ำเนื่องจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าถ้าระบายความร้อนได้ดี...

bottom of page