top of page

ถังขยายตัวในระบบน้ำเย็น

ถังขยายตัว(Expansion tank)เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมแรงดันในท่อที่เกิดการขยายตัวของน้ำเย็นเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงและรองรับการกระแทกของน้ำจา...

ความดันอากาศในอาคาร

การรั่วไหลของอากาศภายนอกเข้าในพื้นที่ปรับอากาศโดยตรงจะทำให้เกิดภาระความร้อน ความชื้น และฝุ่นละออง เกิดปัญหาการกลั่นตัว...

สึสะท้อนความร้อนที่หลังคากับสภาพแวดล้อม

บทความนี้จะอธิบายถึงที่มาของปัญหาโลกร้อนและความสำคัญของการใช้สีสะท้อนความร้อน ประโยชน์ที่จะได้รับ ประเภทของสีสะท้อนความร้อนทั้งด้านการปร...

bottom of page