top of page

มอเตอร์กับงานปรับอากาศ

มอเตอร์เป็นเครื่องต้นกำลังสำคัญในงานปรับอากาศ การเลือกมอเตอร์มีผลต่อการทำงานและประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศและงานปรับอากาศ...

ปรับคุณภาพน้ำในระบบน้ำเย็น

คุณภาพน้ำมีความสำคัญต่อการทำงานของระบบน้ำเย็น ทำให้เกิดตะกรันทำให้ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศลดลง และมีส่วนทำให้เกิดการผุกร่อนกับท่อและอ...

การส่งของไหลที่มีความหนืดสูง

งานด้านการเกษตร ด้านอาหาร งานด้านการแพทย์ และอื่นๆ อาจต้องเกี่ยวข้องกับการส่งของไหลที่มีความหนืดสูง บทความนี้จะนำเสนอการคำนวณออกแบบระบบท่...

bottom of page