top of page

ปรับคุณภาพน้ำในระบบน้ำเย็น

คุณภาพน้ำมีความสำคัญต่อการทำงานของระบบน้ำเย็น ทำให้เกิดตะกรันทำให้ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศลดลง และมีส่วนทำให้เกิดการผุกร่อนกับท่อและอ...

การส่งของไหลที่มีความหนืดสูง

งานด้านการเกษตร ด้านอาหาร งานด้านการแพทย์ และอื่นๆ อาจต้องเกี่ยวข้องกับการส่งของไหลที่มีความหนืดสูง บทความนี้จะนำเสนอการคำนวณออกแบบระบบท่...

ถังขยายตัวในระบบน้ำเย็น

ถังขยายตัว(Expansion tank)เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมแรงดันในท่อที่เกิดการขยายตัวของน้ำเย็นเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงและรองรับการกระแทกของน้ำจา...

bottom of page