top of page

การออกแบบเพื่อประหยัดพลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น

ปัญหาของเครื่องทำน้ำเย็นในปัจจุบันที่มีผลต่อการใช้พลังงาน 1. เดินเครื่องทำน้ำเย็นหลายเครื่องทำให้แต่ละเครื่องทำงานแบบ Part load...

การปรับอากาศห้องโถง

ห้องโถงที่มีความสูง 2 ชั้น มีพื้นที่ส่วนทางเดินด้านบนที่ไม่ปรับอากาศและพื้นที่ด้านล่างที่ปรับอากาศตามรูปที่ 1.สามารถติดตั้งเครื่องปรับอาก...

Demand-Controlled Ventilation

วิธีการพื้นฐานสำหรับการระบายอากาศอาคารคือการใช้อัตราการระบายอากาศคงที่ อากาศภายนอกที่ปรับความสะอาดแล้วจะส่งเข้ามาแทนที่อากาศที่ระบายออกไป...

bottom of page